Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Rola różnych rodzajów technologii w osiągnięciu celów emisyjnych w perspektywie do 2050 Rynek92/1 6.00PLN
Zarządzanie na etapie podejmowania decyzji projektami inwestycji proekologicznych w elektrowniach Rynek92/2 6.00PLN
Przyłączanie jednostek wytwórczych do elektroenergetycznej linii średniego napięcia jako zagadnienie optymalizacyjne Rynek92/3 6.00PLN
Wieloagentowa metodyka zarządzania niedoborami i nadmiarami energii w sieciach dystrybucyjnych Rynek92/4 6.00PLN
Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Rynek92/5 6.00PLN
Przestrzenne prognozowanie obciążeń elektrycznych w sieci NN metodą sekwencyjnej symulacji Gaussa Rynek92/6 6.00PLN
Metody określania niepewności prognoz krótkoterminowego obciążenia sieci dla modeli neuronowych i neuronowo-rozmytych Rynek92/7 6.00PLN
Problematyka prognozowania sezonowej zmienności obciążeń szczytowych krajowego systemu elektroenergetycznego Rynek92/8 6.00PLN
Ocena rentowności spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Rynek92/9 6.00PLN
Analiza benchmarkingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi Rynek92/10 6.00PLN
Analiza symulacyjna struktur procesów rynku energii Rynek92/11 6.00PLN
Równowaga rynków energii elektrycznej i paliw – podejście modelowe Rynek92/12 6.00PLN
Struktura inteligentnego systemu wspomagania zarządzania wirtualną elektrownią Rynek92/13 6.00PLN
Modelowanie niezawodności elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem prędkości wiatru dla typowego roku meteorologicznego Rynek92/14 6.00PLN
Analiza możliwości zarządzania energią w elektrowniach wiatrowych Rynek92/15 6.00PLN
Wykorzystanie własności podobieństwa procesów do prognozowania mocy przez turbiny wiatrowe Rynek92/16 6.00PLN
Bezprzewodowa sieć telemetryczna zrealizowana w oparciu o układy nadawczo-odbiorcze krótkiego zasięgu Rynek92/17 6.00PLN
Problemy przygotowywania danych pomiarowych Rynek92/18 6.00PLN
Badania membranowego ogniwa paliwowego chłodzonego cieczą Rynek92/19 6.00PLN
Zapotrzebowanie na energię do układu suszenia węgla brunatnego Rynek92/20 6.00PLN
Renewable energy resources – partners in virtual energy market Rynek92/21 6.00PLN
Assessment of the effect of power unit maintenance on the reliability of national power system Rynek92/22 6.00PLN
Next day electric load curve forecasting using k-means clustering Rynek92/23 6.00PLN
Operational characteristics of 36kW PEMFC-CHP unit Rynek92/24 6.00PLN
An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal Rynek92/25 6.00PLN
Identification of thermal operation conditions of water-wall tubes using eccentric tubular tube meters Rynek92/26 6.00PLN
The research of cfb boiler operation for oxygen-enhanced dried lignite combustion Rynek92/27 6.00PLN
Budowa elektrowni jądrowej w warunkach ryzyka Rynek93/3 6.00PLN
O mapie przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych w KSE Rynek93/4 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Rynek93/5 6.00PLN
Możliwości zarządzania generacją rozproszoną w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek93/6 6.00PLN
Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych – realizacja celów roku 2010 oraz perspektywy 2020 Rynek93/7 6.00PLN
Wybrane zagadnienia modelowania niezawodności elektrowni wiatrowych Rynek93/8 6.00PLN
Analiza wykorzystania azotu jako medium suszącego węgiel spalany w kotle oxy Rynek93/9 6.00PLN
Wyznaczanie temperatury rur w grodziowym przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym Rynek93/10 6.00PLN
Wpływ wybranych aspektów polityki klimatycznej Unii Europejskiej na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego Rynek93/11 6.00PLN
Wybrane problemy długoterminowego prognozowania mocy szczytowej w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek93/12 6.00PLN
Prognozowanie dobowych przebiegów zapotrzebowania na moc metodami analizy skupień Rynek93/13 6.00PLN
Odraczanie inwestycji sieciowych w świetle zachowań prosumenckich Rynek93/14 6.00PLN
Parametryzacja sieci rozdzielczej do liniowego modelu sieci stosowanego w obliczeniach strat energii elektrycznej Rynek93/15 6.00PLN
Aspekty wykorzystania synchrofazorów w sieciach energetycznych Rynek93/16 6.00PLN
Sposoby poprawy niezawodności w sieci średnich napięć – polityka energetyczna gmin Rynek93/17 6.00PLN
Aspekty techniczne i ekonomiczne budowy mikrosieci prądu stałego w warunkach polskich Rynek93/18 6.00PLN
Koncepcja warstwowej taryfy przesyłowej Rynek93/19 6.00PLN
Środowisko symulacyjne do analizy rozwiązań hurtowego rynku energii elektrycznej. Rynek93/20 6.00PLN
Metoda wyznaczania różnicy bilansowej wykorzystująca reprezentatywne odczyty godzinowe Rynek93/21 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne – koordynacja działań na regionalnym i lokalnym rynku energii Rynek93/22 6.00PLN
Uwolnienie cen detalicznych na obecnym rynku energii elektrycznej Rynek93/23 6.00PLN
Opłaty dodatkowe w odniesieniu do odbiorców jako element polityki cenowej w elektroenergetyce Rynek93/24 6.00PLN
Metoda drzew decyzyjnych a analiza opcji rzeczowych w procesach oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych Rynek93/25 6.00PLN

Strony