Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight ZET2013/8 6.00PLN
Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ZET2013/9 6.00PLN
Analiza rozwoju sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu linii tymczasowej ZET2013/10 6.00PLN
Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych ZET2013/11 6.00PLN
Systemy kontroli zużycia energii w instalacjach oświetleniowych ZET2013/12 6.00PLN
Bezpieczeństwo systemów akwizycji danych warunkiem rozwoju rozwiązań smart metering ZET2013/13 6.00PLN
Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznych ZET2013/14 6.00PLN
Heat transfer through fins of complex geometry Rynek104/18 6.00PLN
Elastic demand in uplift minimizing pricing scheme: the study of non-convex, network constrained energy market Rynek104/19 6.00PLN
Last-mile smart grid communications based on hybrid technology as a reliable method of data acquisition and distribution Rynek104/20 6.00PLN
Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznej Rynek104/1 6.00PLN
Analiza sprawności elektrowni na parametry nadkrytyczne z cyrkulacyjnym kotłem fluidalnym typu OXY Rynek104/2 6.00PLN
Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Rynek104/3 6.00PLN
Sieci średniego i niskiego napięcia ze stacjami transformatorowymi SN/nN Z SF6 Rynek104/4 6.00PLN
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną Rynek104/5 6.00PLN
Zastosowanie rozproszonych systemów czasu rzeczywistego do sterowania i monitoringu urządzeń w przemyśle energetycznym Rynek104/6 6.00PLN
Optymalizacja jako element smart grid Rynek104/7 6.00PLN
Inteligentny system pomiarowy – rozwój standardu, przykładowe rozwiązania Rynek104/8 6.00PLN
Chmura obliczeniowa jako rozwiązanie dla małych osd – możliwości i zagrożenia Rynek104/9 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego Rynek104/10 6.00PLN
Analiza wpływu poziomu mocy sygnałów radiowych na skuteczność akwizycji danych w sieciach wykorzystujących technologię WSN Rynek104/11 6.00PLN
Wybrane systemy informatyczne w analizie eksperymentu na przykładzie badania termoluminescencji izolatorów SN Rynek104/12 6.00PLN
Prognozowanie wydajności sieci Web za pomocą estymacyjnych metod krigingu Rynek104/13 6.00PLN
Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza Rynek104/14 6.00PLN
Analiza redukcji emisji metanu z kopalń metanowych w Polsce na tle globalnych statystyk Rynek104/15 6.00PLN
Ocena modeli do określania właściwości kalorycznych paliw stałych pod kątem ich zastosowania w bilansowaniu obiektów energetyki zawodowej – cz. i modelowanie oraz analiza procedur wyznaczania wartości opałowej biomasy Rynek104/16 6.00PLN
Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej Rynek104/17 6.00PLN
Prognozy energetyczne dla świata ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego według Międzynarodowej Unii Gazowniczej Rynek91/1 6.00PLN
Stabilność procedur wykonawczych i kontrolnych jako warunek efektywności łańcucha dostaw energii elektrycznej w świetle badań ankietowych Rynek91/2 6.00PLN
Modelowanie rynkowych problemów decyzyjnych na rynku energii elektrycznej Rynek91/3 6.00PLN
Metodyka analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej Rynek91/4 6.00PLN
Metodyka prognozowania dostaw energii elektrycznej i różnicy bilansowej w Vattenfall Distribution Poland Rynek91/5 6.00PLN
Procedury dyspozytorskiego wyłączania linii średniego napięcia w stanach deficytu mocy Rynek91/6 6.00PLN
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego metodami data mining Rynek91/7 6.00PLN
Wychwyt i transport CO2 ze spalin –efekty energetyczne i analiza ekonomiczna Rynek91/8 6.00PLN
Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego Rynek91/9 6.00PLN
Algorytmy wykorzystujące sieci neuronowe do regulacji węzłów ciepłowniczych Rynek91/10 6.00PLN
Obliczenia sieci ciepłowniczych Rynek91/11 6.00PLN
Stopień wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne Rynek91/12 6.00PLN
Pojazdy elektryczne typu „plug in” jako rozproszone zasoby energetyczne Rynek91/13 6.00PLN
Elektrownia wodna na przepływie wody użytkowej Rynek91/14 6.00PLN
Czynniki warunkujące wysokość kosztów krańcowych pozyskania paliw odnawialnych Rynek91/15 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Polsce – realna ocena możliwości wytwórczych Rynek91/16 6.00PLN
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi Rynek91/17 6.00PLN
Thermal integration of combustion-based energy generators by heat recirculation Rynek91/18 6.00PLN
Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditions in large-scale circulating fluidized bed boilers Rynek91/19 6.00PLN
Kinetics of low NOx corrosion of waterwalls in utility boilers Rynek91/20 6.00PLN
Practical aspects of modeling of deposit formation from sticky ash particles at in-line superheater bundles Rynek91/21 6.00PLN
Analysis of operating conditions for pressure components of steam boilers Rynek103/16 6.00PLN
Numerical calculation of static pressure in turbine interblade passage Rynek103/17 6.00PLN

Strony