Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Wpływ pola magnetycznego linii elektroenergetycznych 110 kV na dyspersję polaryzacyjną włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPCC Rynek99/20 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na sprawność kotła CFB typu oxy Rynek99/21 6.00PLN
Aspekt ekologiczny spalania biomasy w kotłach rusztowych Rynek99/22 6.00PLN
Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W Rynek99/23 6.00PLN
The investment process in the power supply industry Rynek99/24 6.00PLN
The analysis of local renewable energy resources’ deployment in a smart grid implementation Rynek99/25 6.00PLN
Short-term predictions of import prices of steam coal in Poland Rynek99/26 6.00PLN
Electricity transmission system operator under Polish law Rynek99/27 6.00PLN
Scaling of Lagisza 460MW supercritical CFB boiler hydrodynamics Rynek99/28 6.00PLN
Rynki energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych Rynek98/1 6.00PLN
Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego, część I - wymagania i założenia Rynek98/2 6.00PLN
Optymalizacja sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną Rynek98/3 6.00PLN
Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania farm wiatrowych dla realizacji usług pomocniczych Rynek98/4 6.00PLN
Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną Rynek98/5 6.00PLN
Sieci teleinformatyczne przeznaczone do zarządzania dystrybucją energii elektrycznej Rynek98/6 6.00PLN
Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów Rynek98/7 6.00PLN
Dekompozycja modeli matematycznych systemów elektroenergetycznych na potrzeby cyfrowych symulatorów pracujących w czasie rzeczywistym w aspekcie dokładności obliczeń Rynek98/8 6.00PLN
Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego Rynek98/9 6.00PLN
Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych Rynek98/10 6.00PLN
Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Rynek98/11 6.00PLN
Ocena skutków technicznych i ekonomicznych awarii terenowych linii napowietrznych średniego napięcia Rynek98/12 6.00PLN
Wpływ redukcji strat handlowych na sprawność rozdziału energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych Rynek98/13 6.00PLN
Ochrona danych w inteligentnych systemach elektroenergetycznych na przykładzie ZIGBEE Rynek98/14 6.00PLN
Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną Rynek98/15 6.00PLN
Diagnostyka elektrycznej instalacji oświetleniowej źródłem oszczędności energii Rynek98/16 6.00PLN
Potencjał oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego Rynek98/17 6.00PLN
Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną Rynek98/18 6.00PLN
Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego Rynek98/19 6.00PLN
Wpływ dyrektyw unijnych na opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej w Polsce Rynek98/20 6.00PLN
Doświadczenia eksploatacyjne produkcji paliw formowanych z odpadów Rynek98/21 6.00PLN
Polimerowe ogniwo paliwowe - nowe podejście do modelowania Rynek98/22 6.00PLN
Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne – status obecny i perspektywa rozwoju Rynek98/23 6.00PLN
Off-design analysis of MCFC hybrid system Rynek98/24 6.00PLN
Power augmentation of PGE Gorzow’s gas turbine by steam injection – thermodynamic overview Rynek98/25 6.00PLN
Energy market as a virtual organisation and communication-oriented smartgrid Rynek98/26 6.00PLN
Management method of last mile communication networks in smart grid systems Rynek98/27 6.00PLN
Smart distribution grids importance in smart grids development Rynek98/28 6.00PLN
Technologie CCS na europejskim rynku energii Rynek97/1 6.00PLN
Modelowanie krajowego sektora energetycznego dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2 Rynek97/3 6.00PLN
Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw Rynek97/4 6.00PLN
Badania węgla brunatnego do suszenia Rynek97/5 6.00PLN
Analiza termograwimetryczna procesu współspalania węgla i biomasy w atmosferze modyfikowanej Rynek97/6 6.00PLN
Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego Rynek97/7 6.00PLN
Badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej materiałów zmiennofazowych w aspekcie magazynowania w nich energii Rynek97/8 6.00PLN
Modelowanie wymiany ciepła w żebrach o złożonych kształtach Rynek97/9 6.00PLN
Analiza wpływu algorytmu regulacji temperatury wewnętrznej w budynku na zużycie ciepła Rynek97/10 6.00PLN
Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku Rynek97/11 6.00PLN
Potencjał energetyczny i ekonomiczny ograniczenia strat ciepła w lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych Rynek97/12 6.00PLN
Określanie zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie krótkotrwałego pomiaru Rynek97/13 6.00PLN
Składniki rozliczeniowe kosztu ogrzewania budynku wielolokalowego w aspekcie poprawności indywidualnych rozliczeń Rynek97/14 6.00PLN

Strony