REC2022

TEMATYKA KONFERENCJI RYNEK GAZU 2022:

 • polityka energetyczna w zakresie gazownictwa,
 • uwarunkowania krajowe i zagraniczne rozwoju rynku gazu,
 • wpływ giełdy gazu na jego wykorzystanie w Polsce,
 • power to gas,
 • dywersyfikacja i nowe źródła dostaw gazu,
 • efektywność sieci przesyłowych i wykorzystania instalacji gazowych,
 • bezpieczeństwo procesowe oraz niezawodność systemów gazowniczych,
 • znaczenie magazynów w obrocie gazem,
 • sterowanie i automatyka w instalacjach gazowniczych,
 • smart metering w gazownictwie,
 • rola URE we wspieraniu rozwoju rynku gazu,
 • rynki: LNG, CNG i klimatyzacji,
 • ceny gazu a jego wykorzystanie w elektrociepłowniach gazowo-parowych, turbinach i silnikach gazowych,
 • użytkowanie gazu przez dużych, małych i średnich odbiorców,
 • wykorzystanie gazu w ciepłownictwie,
 • współpraca gazownictwa z ciepłownictwem,
 • gaz a inne nośniki energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia ze źródeł odnawialnych),
 • przedsiębiorstwa multienergetyczne,
 • źródła pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z wykorzystaniem gazu ziemnego,
 • system CRM w obrocie gazem,
 • rola IT w gazownictwie,
 • nowe metody badań rynku i pozyskiwania klientów.

TEMATYKA KONFERENCJI RYNEK CIEPŁA 2022:

 • dyrektywy unijne w ciepłownictwie
 • współpraca energetyki zawodowej z ciepłownictwem,
 • kogeneracja gazowa i wykorzystująca odnawialne źródła energii,
 • ceny rynkowe paliw a ceny ciepła,
 • wykorzystanie gazu w ciepłownictwie,
 • perspektywy i opłacalność wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu,
 • inteligentne sieci i systemy ciepłownicze,
 • optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą,
 • racjonalizacja kosztów a pewność zasilania w ciepło sieciowe,
 • sposoby uzyskiwania komfortu cieplnego,
 • techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń w ciepłownictwie,
 • samorząd terytorialny a dostawcy ciepła sieciowego,
 • klastry energii,
 • magazynowanie energii w systemach ciepłowniczych,
 • systemy wsparcia kogeneracji i generacji rozproszonej,
 • źródła poprawy efektywności energetycznej w ciepłownictwie,
 • finansowanie nowych technologii oraz przekształceń ciepłowni w elektrociepłownie,
 • ciepło z odpadów komunalnych jako źródło ekologicznej energii,
 • sposoby pomiaru ilości i rozliczania zużycia ciepła,
 • zbiorowi odbiorcy jako znaczące podmioty na rynku ciepła i innych mediów,
 • prosument na rynku ciepła,
 • oszczędność energii jako element rynku ciepła (znaczenie marketingu w ciepłownictwie),
 • metody badań rynku i pozyskiwanie klientów (znaczenie marketingu w ciepłownictwie).

Oczekuje się, że zarówno odbiorcy ciepła, jak też przedsiębiorstwa ciepłownicze określą swoje stanowisko w newralgicznych problemach rynku ciepła.