1. Porównanie parametrów pracy kilku wybranych instalacji PV zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim

Comparison of operating parameters for a few selected PV installations located in West Pomeranian Voivodeship
 Mariusz Patyk, Michał Redliński, Zbigniew Zapałowicz
moduł PV, instalacje PV, wskaźniki eksploatacyjne instalacji PV

2. Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie

Significance of  the energy sector in creating the command and control functions of cities in the world
 Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak
firmy sektora energetycznego, finanse, nieodnawialne zasoby energetyczne

3. Mobilne dostawy ciepła do odbiorców końcowych zlokalizowanych w obszarze poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej

Mobile heat supplies to end users located in area beyond reach of municipal heating network
 Piotr Ostrowski, Michał Doffek
mobilne akumulatory ciepła, ciepłownictwo mobilne, alternatywna metoda dostaw ciepła

4. Silnik Stirlinga jako element układów mikrokogeneracyjnych

Stirling engine as an element of microcogeneration systems
 Marcin Wołowicz
silnik cieplny, mikrokogeneracja, Stirling, CHP, biomasa

5. Wychwyt wodoru z gazu ziemnego przy użyciu technologii membranowych

Gas separation from natural gas using membrane technology
 Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz
wodór, separacja membranowa, oczyszczanie gazu

6. Sprawność instalacji do produkcji amoniaku i metanolu

Efficiency of the installation for production ammonia and methanol
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Aleksandra M. Walewska
paliwa odnawialne, amoniak, metanol, OZE, wodór

7. Wyznaczanie parametrów pojedynczego pęcherza gazowego wznoszącego się w ciekłym metalu i poprzecznym polu magnetycznym impulsową, ultradźwiękową metodą echa

Determination of the parameters of a single gas bubble rising in liquid metal and transverse magnetic field by ultrasonic pulse echo method
 Artur Andruszkiewicz
przepływ dwufazowy, metoda ultradźwiękowa, parametry pęcherza gazowego, liczby charakterystyczne

8. Wpływ modyfikowanego gipsu budowlanego na poprawę termoizolacyjności przegród budowlanych i energooszczędność

Influence of modified building gypsum on the improvement of thermal insulation of building partitions and energy saving
 Karol Prałat, Justyna Ciemnicka, Katarzyna Buczkowska, Sławomir Torbus
mikrosfery, gips budowlany, budownictwo zrównoważone, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przewodzenia ciepła

9. Innowacyjny pakiet inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator, do wodnych instalacji chłodzących w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, wydobywczym i energetycznym

Innovative corrosion inhibitor-scale inhibitor-dispergator package for water cooling units in the refinery, petrochemical, oil-field and power production industries
 Barbara Gaździk
inhibitor, korozja, kamień, woda, chłodzenie

10. Virtual power plants - types and development opportunities

Wirtualne elektrownie – rodzaje i możliwości rozwoju
 Arkadiusz Przychodzień
virtual power plants, balancing, energy regulations, winter package

11. Analysis of electric systems' structures in nuclear power plants with emphasis on ensuring operational reliability

Analiza struktur układów elektrycznych w elektrowniach jądrowych z podkreśleniem zapewnienia niezawodności operacyjnej
 Józef Paska, Piotr Marchel, Paweł Terlikowski, Karol Pawlak
power plant’s electric systems, auxiliary systems, nuclear power plant, reliability, EPR, ABWR, AP 1000

12. Analysis of mode-adjustment tests of boiler TПП-312A Uglegirsk TPP with correction of mode maps

 Oksana Yurasova, Mykhaylo Semerak, Stepan Lys
boiler, coal, fuel, liquid sniffer, cold air, heat losses, gross boiler efficiency