1. Wpływ wybranych czynników na zużycie gazu ziemnego w powiatach

Impact of selected factors on natural gas consumption in districts
 Tomasz Cieślik, Krzysztof Kogut, Klaudia Metelska, Piotr Narloch, Adam Szurlej, Przemysław Wnęk
gaz ziemny, rynek gazu, zużycie gazu, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna

2. Ocena parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami monokrystalicznymi po 20 latach jej eksploatacji

Evaluation of working parameters for PV installation with monocrystalline modules after 20 years its exploitation
 Zbigniew Zapałowicz
instalacja PV, eksploatacja instalacji PV, moduły monokrystaliczne

3. Optymalizacja konstrukcji akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym

Optimization of the design of a heat storage unit with phase change material
 Piotr Szulc, Daniel Smykowski, Romuald Redzicki, Kazimierz Wójs
akumulatory ciepła, materiały zmiennofazowe, optymalizacja, modelowanie

4. Prognozowanie prawidłowego funkcjonowania obiektów w sektorze energetycznym

A forecasting proper functioning of objects in energy sector
 Aleksandra Czajkowska
elektrofiltr, proces rozpoznawania stanu technicznego elektrofiltrów, procedura prognozowania stanu EF

5. Skrubery Venturiego - przegląd literatury i analiza CFD

Venturi scrubbers - literature review and CFD analysis
 Oktawia Dolna
skrubery Venturiego, syngaz, CFD

6. Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę

Analysis of duration of failures and limits of power in block for biomass combustion
 Krzysztof Psuj
czas awarii, awaryjność, rozkład prawdopodobieństwa, biomasa

7. Analiza potencjału wytwórczego farmy wiatrowej

Analysis of wind farm production potential
 Janusz Kotowicz, Bartosz Kwiatek
odnawialne źródła energii, energetyka wiatrowa, farmy wiatrowe, roczna analiza pracy

8. Analiza procesu toryfikacji przy użyciu mikrofal jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy

Analysis of torrefaction process using microwaves as modern method of biomass valorisation
 Paweł Janus, Monika Kosowska-Golachowska, Małgorzata Sieradzka
biomasa, toryfikacja, słoma pszeniczna, miskant olbrzymi, promieniowanie mikrofalowe

9. Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall

Określenie dyfuzyjności cieplnej materiału na podstawie pomiaru profilu temperatury w przegrodzie
 Mariusz Owczarek, Adam Baryłka
measurements of thermal diffusivity, temperature distribution in a building element, approximation, heat transfer

10. Development of technology for wasteless processing of rice husk

Rozwój technologii bezodpadowego przetwarzania łuski ryżowej
 Yuriy I. Sukharnikov, Artur Rusowicz, Bayandy I. Dikhanbaev, Svetlana V. Yefremova, Abdurassul A. Zharmenov
rice husk, pyrolysis, silica-carbon, pyrolysis gas, radiation heating

11. Possible applications of supercritical carbon dioxide cycles – a review

Możliwości zastosowania obiegów z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla - przegląd
 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski
carbon dioxide, supercritical cycles

12. Experimental studies on influence of ceramic catalysts on the quality of combustion process of low power boiler

Badania eksperymentalne wpływu katalizatorów ceramicznych na jakość procesu spalania kotła małej mocy
 Bartosz Ciupek, Wojciech Judt, Rafał Urbaniak
ceramic catalysts, low-power boiler, emission of pollution, nitrogen oxides

13. Operational parameters influence on the dry-ice blasting cleaning efficiency

Wpływ parametrów operacyjnych na efektywność czyszczenia mieszaniną suchego lodu i powietrza
 Aleksandra Dzido, Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda
dry ice blasting, industrial pollution, two phase flow, cleaning efficiency