1. Rozwój handlu gazem ziemnym na giełdzie energii w Polsce

Development of natural gas trade on polish power exchange
 Iwona Kowal, Henryk Kaproń
ceny gazu ziemnego, kontrakty terminowe, notowania giełdowe

2. Model szacowania potencjału przyłączeń odbiorców do dystrybucyjnej sieci gazowej

An assessment model of customers connection to the natural gas distribution network
 Michał Jarosławski, Grzegorz Wielgus, Wojciech Grządzielski, Tomasz Blacharski
stopień gazyfikacji, siła nabywcza, profil przyłączania odbiorców

3. Inteligentne sieci gazowe na zintegrowanym rynku energii w Polsce

Smart gaz grids on integrated energy market in Poland
 Bożena E. Matusiak
rynek energii elektrycznej, rynek gazu, inteligentne sieci gazowe, zintegrowany rynek energii

4. Wykorzystanie układów pomiaru energii elektrycznej stosowanych w przemyśle do rozliczania podatku akcyzowego

Use of electricity measuring systems applied in industry to accounting excise tax
 Józef Paska, Zygmunt Pawełkowicz
rynek energii elektrycznej, rynek gazu, inteligentne sieci gazowe, zintegrowany rynek energii

5. Efektywność energetyczna budynków - wybrane zagadnienia problemowe

Energy effectiveness of buildings - selected issues
 Piotr Lis, Robert Sekret
efektywność energetyczna, budynki, zapotrzebowanie na energię, zużycie energii, odnawialne źródła energii

6. Porównanie termodynamiczne zeroemisyjnych elektrowni gazowo - parowych ze spalaniem tlenowym

Thermodynamic comparison of zero-emission combined cycle power plants with oxy-combustion
 Janusz Kotowicz, Marcin Job
elektrownia gazowo-parowa, instalacja wychwytu CO2, spalanie tlenowe

7. Wpływ strumienia objętości spalin na strumień niskotemperaturowego ciepła odpadowego odzyskanego w kondensacyjnym wymienniku ciepła

Effect of gas volume flow on the recovery of low-temperature waste heat with the condensing heat exchanger
 Piotr Szulc, Tomasz Tietze, Kazimierz Wójs
kondensacyjny wymiennik ciepła, gaz inertny, odzysk ciepła

8. Badania wpływu atmosfery oraz temperatury paleniska na proces erozji i zawartość części palnych w popiołach lotnych w paleniskach fluidalnych

Research of impact of atmosphere and temperature of combustion chamber on the erosion process and amount of unburned carbon in cfb boilers
 Piotr Pełka
spalanie, erozja, strata prażenia

9. Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układach z silnikiem tłokowym oraz kotłem i turbiną parową

Energy assessment of the usage of coke-owen gas energy in units equipped with a gas piston engine and steam boiler and steam turbine
 Stanisław Kasprzyk, Henryk Rusinowski
gaz koksowniczy, turbina parowa, silnik tłokowy, kogeneracja, ocena energetyczna

10. Wielodomenowy model silnika Stirlinga z wolnym tłokiem - studium przypadku

Multi-domain model of free-piston stirling engine – case study
 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak
model dynamiczny, izotermiczna wymiana ciepła, silnik Stirlinga z wolnym tłokiem

11. Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga

Test bench of microcogeneration unit based on stirling engine
 Janusz Kotowicz, Wojciech Uchman, Katarzyna Janusz-Szymańska
mikrokogeneracja, silnik Stirlinga, badania eksperymentalne, energetyka rozproszona

12. Odzysk ciepła odpadowego za pomocą silnika Stirlinga

Waste heat recuperation with aid of the stirling engine
 Stanisław Szwaja, Dorian Skrobek
silnik Stirlinga, ciepło odpadowe, energia elektryczna

13. Korozja naprężeniowa po stronie wodno-parowej na przykładzie awarii rury ekranowej ścian parownika

The phenomenon of stress corrosion on the example of waterwall tube failure
 Krzysztof Panaś
korozja naprężeniowa, ściana parownika, ekran międzyciągu, zmęczenie korozyjne

14. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania pompy ciepła dla budynku jednorodzinnego – studium przypadku

Technical and economic analysis of heat pump’s usage for single-family building – case study
 Justyna Topolańska, Dorota Anna Krawczyk
ogrzewanie, pompy ciepła, koszty eksploatacyjne, zapotrzebowanie na ciepło

15. Analiza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej

Economic analysis of micro-size biomass power plant
 Stanisław Szwaja
mikrobiogazownia rolnicza, kontener, kogeneracja ciepła i energii elektrycznej, analiza ekonomiczna

16. Analiza strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w ujęciu rocznym

Analysis of heat loss with surface water open pools annually
 Rafał Wyczółkowski, Agnieszka Benduch, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak
straty ciepła, baseny kąpielowe, koszty ogrzewania basenu

17. Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo do kotłów węglowych c.o.

Torrefaction of virginia mallow as substitute fuel for domestic boilers
 Anna Poskart, Stanisław Szwaja, Dorota Musiał
toryfikacja, ślazowiec pensylwański, uwęglanie biomasy, analiza chemiczna