1. Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami

Polish market for natural gas after failure of shale gas
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
gaz ziemny, węgiel kamienny, ceny gazu i węgla, opłacalność, miks energetyczny

2. Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2012 - 2014

Some economic aspects of Polish power sector in 2012-2014
 Henryk Kaproń, Iwona Kowal, Zbigniew Połecki
ceny energii elektrycznej, produkcja i sprzedaż, przepływy finansowe, zysk

3. Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych

Extracting main factors influencing spot electricity prices with application of statistical methods
 Katarzyna Łabinowicz, Wojciech Bujalski
ceny energii, prognozy cen energii, test przyczynowości, ceny surowców, polityka klimatyczna, integracja europejskiego rynku energii

4. Analiza potrzeb inwestycyjnych polskiego sektora energetycznego związanych z wejściem w życie dyrektywy IED

Analysis of the Polish energy sector investment needs connected with the entry into force of the IED directive
 Justyna Masłowska
standardy emisji, dyrektywa IED, odsiarczanie spalin

5. Przewidywane warunki funkcjonowania polskich bloków energetycznych opalanych węglem w perspektywie kilkuletniej

Expected conditions of Polish coal - fired power plants operation during the next few years
 Paweł Dąbrowski, Paweł Skowroński
elektrownie węglowe, koszt wytwarzania energii elektrycznej, polityka energetyczna, rentowność elektrowni węglowych, ceny energii, rynek energii, emisja CO2

6. Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej

Operating conditions of the cold model chemical looping combustion fluidized bed
 Krzysztof Kulicki, Tomasz Czakiert, Anna Żyłka, Sylwia Jankowska, Jarosław Krzywański, Wojciech Nowak
fluidyzacja, spalanie, pętla chemiczna

7. Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbinami

CHP Cycles with reciprocating engines and microturbines
 Adam Cieśliński, Krzysztof Kosowski, Marian Piwowarski, Robert Stępień, Wojciech Włodarski
obiegi ORC, mikroturbiny, kogeneracja, silniki tłokowe

8. Analiza numeryczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia

Numerical analysis of exploatation of gas turbine combined cycle power plant at variable ambient parameters
 Marcin Plis, Henryk Rusinowski
model matematyczny, funkcje empiryczne, krzywe korekcyjne, turbina gazowa, kocioł odzyskowy

9. Metodologia numerycznego modelowania obiegów Stirlinga

Methodology of numerical modeling Stirling cycles
 Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska
obieg Stirlinga, modelowanie numeryczne, modelowanie obiegów cieplnych

10. Możliwości ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych związanego z przygotowaniem ciepłych posiłków

Possibilities of reducing energy consumption in households related with preparation of hot meals
 Rafał Wyczółkowski, Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał
oszczędność energii, sprawność nagrzewania, pomiar temperatury, źródła energii

11. Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego

Cascade use of geothermal energy on geothermal well example in Chochołów, Zakopane region
 Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Katarzyna Zwarycz-Makles
elektrownia geotermalna ORC, płaszczyznowa instalacja ogrzewania zewnętrznego, instalacja topnienia śniegu i odladzania, kaskadowe wykorzystanie wody geotermaln

12. Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym

Energy and economic analysis of photovoltaic system in selected detached house
 Bartosz Chwieduk, Hanna Jędrzejuk
energetyka słoneczna, fotowoltaika, mikroinstalacja odnawialnych źródeł energii

13. Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu

Assessment of merits of solar concentrators use for electricity production, heat and cold
 Łukasz Bartela, Leszek Remiorz
koncentratory promieniowania słonecznego, efektywność energetyczna

14. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła

The solar energy use and thermal storage
 Joanna Rudniak, Robert Sekret
układ skojarzony, promieniowanie słoneczne, magazynowanie ciepła

15. Wpływ różnych sposobów transportu biomasy do elektrowni na wielkość redukcji emisji CO2 wynikającej z zastąpienia węgla biomasą

Effects of different ways of biomass transport to power stations on the amount of co2 emission reduction resulting from biomass substituting coal
 Andrzej Adamkiewicz, Wojciech Zeńczak
elektrownia, ochrona środowiska, paliwa, biomasa, transport

16. Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego

Issue of development of dusty charcoal
 Bogdan Kosturkiewicz, Andrzej Janewicz, Marek Hryniewicz, Andrzej Rozwadowski
węgiel drzewny, biomasa, brykietowanie, prasy walcowe, termiczna utylizacja

17. Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant

Poligeneracja jako efektywny sposób na oszczędność energii w zakładzie produkcyjnym
 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Maciej Jaworski, Rafał Laskowski, Maciej Leszczyński
poligeneration, energy efficiency, audit

18. The performance of a water-water shell-and-tube heat xchanger in off-design conditions with consideration of reference parameters

Osiągi wymiennika płaszczowo-rurowego woda-woda typu jad w zmienionych warunkach pracy z uwzględnieniem parametrów odniesienia
 Rafał Laskowski, Adam Smyk
water-water shell-and-tube heat exchanger, overall heat transfer coefficient, counterflow heat exchanger effectiveness, off-design conditions

19. Removal of nitrogen oxides from flue gas by ozonation method

Usuwanie tlenków azotu ze spalin metodą ozonowania
 Maria Jędrusik, Włodzimierz Kordylewski, Dariusz Łuszkiewicz
boiler, flue gas, NOx removal, ozonation