1. Reprezentacja zapotrzebowania na moc w długoterminowych modelach systemów paliwowo-energetycznych

Representation of power demand in the long-run energy system models
 Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Marcin Malec
zapotrzebowanie na moc, programowanie matematyczne, modelowanie długoterminowe, krzywe obciążeń

2. Analiza ryzyka w prognozowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny

Analysis of risks in forecasting of natural gas demand
 Jolanta Szoplik, Michał Oszczyk
prognozowanie zapotrzebowania na gaz, ryzyko prognozy, sztuczne sieci neuronowe

3. Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

Perspectives of natural gas use to electricity generation in poland
 Paweł Bućko
gaz ziemny, elektroenergetyka, bilans paliw

4. Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej - rozwój rynku gazu w Polsce

The role of the it sector in the new market reality. Development of the gas market in Poland
 Konrad Świrski, Robert Magier, Arkadiusz Piłat, Urszula Kwiatkowska
informatyka w gazownictwie, regulacje, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, systemy IT

5. Wpływ konfliktu gazowego z Ukrainą na zmianę polityki zewnętrznej Gazpromu

Impact of Russia-Ukraine gas conflict on Gazprom’s foreign policy
 Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski
Gazprom, Ukraina, Unia Europejska, konflikt

6. Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju

The gas market in Spain and prospects of its development
 Tadeusz Olkuski, Adam Szurlej
rynek gazu, wydobycie, zużycie, import, eksport, LNG, gaz w transporcie, gaz w produkcji energii elektrycznej

7. Bezpieczeństwo energetyczne Danii

Energy security of Denmark
 Paweł Frączek, Maciej Kaliski
bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna Danii, rynek energii

8. Technologie kriogeniczne w systemach uzdatniania gazów

Cryogenic technologies in gas treatment systems
 Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz
biogaz, skroplony gaz ziemny (LNG), skroplony biogaz (LBG), uzdatnianie paliw gazowych

9. Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym

Temperature-focused tests and cooperation analysis of microcogeneration system and gas engine
 Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski
mikrokogeneracja, generatory termoelektryczne, zarządzanie energią

10. Analiza termo - ekonomiczna nadkrytycznego bloku węglowego typu oxy z modułami ORC

The thermo - economic analysis of the supercritical oxy - type unit integrated with the ORC modules
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Marcin Job
nadkrytyczny blok węglowy, spalanie tlenowe, membrana wysokotemperaturowa HTM, moduł ORC

11. Elektrownia oxy z jonową membraną separacyjną - analiza techniczno-ekonomiczna z oszacowaniem ryzyka inwestycyjnego

Oxy type power plant with ion transport membrane - techno-economical analysis with investment risk evaluation
 Janusz Kotowicz, Sebastian Michalski, Daniel Węcel, Włodzimierz Ogulewicz
niskoemisyjny blok energetyczny, jonowa membrana separacyjna, membrana typu four-end

12. Analiza układów napędowych zbiornikowców LNG w aspekcie spełnienia wymagań strefy kontroli emisji spalin

An analysis of LNG carrier propulsion systems in the aspect of satisfying emission control area requirements
 Andrzej Adamkiewicz, Jakub Cydejko
zbiornikowiec LNG, układ napędowy, strefa kontroli emisji spalin

13. Próby wytwarzania brykietów z pyłu koksowego jako alternatywnego paliwa stałego

Trial production of briquettes from dust coke as an alternative solid fuel
 Jan J. Hycnar, Gabriel Borowski, Michał Bugajczyk
pył koksowy, ług posulfitowy, brykietowanie, paliwo stałe

15. Analiza opłacalności produkcji energii z mikroinstalacji OZE w budynku mieszkalnym

Profitability analysis of energy production from a micro installation of renewable energy in a residential building
 Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
energia odnawialna, fotowoltaika, instalacja fotowoltaiczna, opłacalność ekonomiczna

16. Hałas emitowany przez turbinę wiatrową podczas pracy

Noise emitted by a wind turbine during operation
 Dariusz Pleban, Jan Radosz
hałas, hałas niskoczęstotliwościowy, hałas infradźwiękowy, turbina wiatrowa

17. A simplified approach to determining thermodynamic parameters and performance of a single-shaft gas turbine engine in off-design conditions

Uproszczony model w celu określenia parametrów termodynamicznych i osiągów jednowałowej turbiny w zmienionych warunkach parcy
 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Janusz Lewandowski
gas turbines

18. Industrial development under the pressure of high natural gas prices: a case of Ukraine

Rozwój przemysłowy w warunkach wysokich cen gazu: przypadek Ukrainy
 Anatoliy G. Goncharuk
natural gas, investments, high prices, steel companies, chemical companies, Ukraine