1. Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej

Demand-side management programmes
 Tadeusz Olkuski, Edmund Ciesielka, Adam Szurlej
zarządzanie popytem, reakcja strony popytowej, energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne

2. Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia unii energetycznej

Energy security, availability and sustainability vs energy union strategy
 Jacek Malko, Artur Wilczyński, Henryk Wojciechowski
bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii, rozwój zrównoważony, unia energetyczna

3. Ilościowe rynkowe systemy wynagradzania za utrzymywanie mocy wytwórczych w Unii Europejskiej

Volume based market capacity renumeration mechanisms in European Union
 Tomasz Motowidlak
rynki mocy, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, rynek energii elektrycznej

4. Zniekształcenia poznawcze gospodarstw domowych na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce

Cognitive biases of households on the retail electricity market in Poland
 Rafał Nagaj
rynek detaliczny energii elektrycznej, ekonomia behawioralna, zniekształcenia poznawcze

5. Problem energii w europejskich systemach ochrony zdrowia

The problem of energy in the european healthcare systems
 Marcin Kautsch
analiza rynków opieki zdrowotnej, polityka rządu / regulacje, energia / środowisko

6. Prosument - krajobraz po bitwie

Prosumer - landscape after battle
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka
prosument, mikrogeneracja, fotowoltaika, systemy wsparcia

7. Wpływ energetyki wiatrowej na system elektroenergetyczny

Influence of wind power on power system
 Adam Klepacki
system elektroenergetyczny, energetyka wiatrowa, krańcowy koszt wytwarzania energii

8. Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy?

Windfarms are sources of electricity, or also the power?
 Józef Paska, Tomasz Surma
elektrownie wiatrowe, źródła energii elektrycznej, źródła mocy, niezawodność

9. Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka

Power and heat generation from renewable sources under risk
 Janusz Sowiński, Tadeusz Pydych, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk
OZE, stochastyczne równania różniczkowe, symulacja, prognoza, ryzyko

10. Pre-komercyjne suszarki węgla brunatnego

Pre-commercial lignite dryers
 Janusz Lichota
suszarka węgla brunatnego, DWT, DDWT, MTE, WTA, DryFining

11. Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych

An analysis of the lifetime of lignite power plants in the context of fuel supplies potential and environ-mental regulations
 Marcin Malec, Jacek Kamiński, Piotr Saługa, Przemysław Kaszyński
węgiel brunatny, wytwarzanie energii elektrycznej, regulacje środowiskowe, dyrektywa IED

12. Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową

Analysis of the economic efficiency of supercritical oxy-type power plant with CFB boiler and air separation unit with high-temperature membrane
 Janusz Kotowicz, Adrian Balicki, Daniel Węcel, Włodzimierz Ogulewicz
spalanie tlenowe, membrany wysokotemperaturowe, graniczna cena sprzedaży energii elektrycznej

13. Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym

Selection of the economically optimal operating parameters of the htm air separation unit integrated with a hard coal-fired supercritical power plant
 Janusz Kotowicz, Sebastian Michalski, Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel
niskoemisyjny blok energetyczny, kocioł pyłowy typu oxy, membrana typu four-end

14. Procedury uczenia sztucznych sieci neuronowych modelu węglanowego ogniwa paliwowego

Learning processes of molten carbonate fuel cell model based on artificial neural networks
 Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Łukasz Szabłowski, Andrzej Miller
ogniwa paliwowe, MCFC, sztuczne sieci neuronowe

15. Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej

Monitoring of data exchange within the electrical substation automation system
 Robert Jędrychowski
IEC 61850, systemy SCADA, sieci komputerowe, transmisja danych, telemechanika

16. Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego

Performance characteristics study of light sources in the context of intelligent street lighting control system
 Piotr Boniewicz, Sławomir Cieślik
sterowanie oświetleniem ulicznym, charakterystyki źródeł światła, energoelektroniczne przekształtniki

17. MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: increasing the share of renewable energy sources by 2040

Długoterminowe scenariusze rozwoju podsystemu wytwarzania energii elekrtycznej w Polsce z wykorzystaniem modelu MARKAL: zwiększanie udziału odnwialnych żródeł energii do roku 2040
 Marcin Jaskólski, Paweł Bućko
MARKAL, energy system model, RES promotion mechanisms

18. Simulation of energy storage work and analysis of cooperation between micro combined heat and power ( mCHP) systems and energy storage

Symulacja pracy magazynu energii oraz analiza współpracy układu µCHP z magazynami energii
 Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski
microcogeneration, energy storage, load cycle, energy management, prosumer