Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Daniel Smykowski, Janusz Lichota – Politechnika Wrocławska

1.5 Analiza termiczna erytrytolu jako materiału zmiennofazowego do akumulacji ciepła

 Marek Kurkowski, Agnieszka Olejniczak, Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska

3.4 Analiza metodologii prognozowania zużycia energii elektrycznej wnętrzowych instalacji oświetleniowych uwzględniających światło dzienne

 Jarosław Milewski, Łukasz Szabłowski, Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

1.6 Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza

 Bożena Matusiak – Uniwersytet Łódzki

3.5 Usługa bilansowania lokalnego – business case dla platformy e-balance

 Konrad Zuchora – Politechnika Lubelska

1.7 Wybrane elementy technologii kogeneracji w zastosowaniach energetyki rozproszonej

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

3.6 Wybrane aspekty realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

1.8 Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne

 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

4.1 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia

 Izabela Sadowska – Politechnika Gdańska

2.4 Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią

 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Klara Sereja – Politechnika Lubelska

4.2 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia

 Jerzy Zieliński – Uniwersytet Łódzki

1.1 Transactive energy i Internet wszystkiego

 Agata Koczorowska-Gazda, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

2.5 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich

 Maciej Fajfer – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

4.4 Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznym układem automatycznego regulatora napięcia

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

2.2 Czy Polsce potrzebny jest gazociąg norweski

 Marcin Plis – Politechnika Śląska

5.2 Modelowanie matematyczne obiegu parowo - wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej

 Anna Poskart – Politechnika Częstochowska

1.11 Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo kotłów węglowych c.o.

 Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz, Tomasz Blacharski – PSG

2.1 Polityka energetyczna w zakresie gazownictwa

 Paweł Stączek, Stanisław Płaska – Politechnika Lubelska

1.2 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią

 Michał Jarosławski, Jakub Żuchowicki, Tomasz Blacharski – PSG

2.3 Gazyfikacja przy wykorzystaniu technologii LNG

 Paweł Małyska – PGNiG Termika

1.3 Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020

 Tadeusz Olkuski, Andrzej P aweł Sikora, Mateusz Piotr Sikora, Adam Szurlej, Barbara Tora – Akademia Górniczo - Hutnicza, Instytut Studiów Energetycznych

2.4 Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy TTIP

 Justyna Topolańska, Dorota Krawczyk – Politechnika Białostocka

1.6 Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania pompy ciepła jako źródła c iepła dla budynku jednorodzinnego – studium przypadku

 Piotr Lis, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

3.2 Efektywność energetyczna budynków – wy brane zagadnienia problemowe

 Stanisław Szwaja – Politechnika Częstochowska

1.8 Odzysk ciepła odpadowego za pomocą silnika Stirlinga

 Daniel Zbroński – Politechnika Częstochowska

3.3 Ocena zużycia ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2006 - 2014

 Wojciech Uchman – Politechnika Śląska

1.9 Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga

 Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

3.7 Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układzie z kotłem i turbiną parową

 Stanisław Szwaja - Politechnika Częstochowska

1.10 A naliza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej

 Michał Jarosławski, Grzegorz Wielgus, Wojciech Grządzielski, Tomasz Blacharski – PSG

5.1 Model szacowania potencjału przyłączeń odbiorców do dystrybucyjnej sieci gazowej

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

3.3. Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej

Strony