11. Wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą w instalacjach hydraulicznego odpopielania bloków energetycznych

Influence of the addition of high-molecularweight polimer on the sedimentation of complex mixture of ash and slag with water in hydraulic installations of ash removal in energy blocks
 Romuald Redzicki
hydrotransport, sedymentacja, polimer
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Utrzymywanie odpowiedniej prędkości przepływu wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą jest bardzo ważne ze względu na problem wytrącania się i opadania cząstek stałych z przepływającej pulpy. Osiadający popiół i żużel prowadzi do zarastania dolnej części rurociągu zmniejszając jego przekrój, a tym samym zwiększając opory przepływu. Wzrost oporów jest powodem obniżenia sprawności pracy instalacji hydrotransportu oraz wzrostu zapotrzebowania na energię potrzebną do tłoczenia mieszaniny, co z kolei wpływa na koszty transportu. Z tego względu w pracy zbadano wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji pulpy w rurociągach transportujących ją na składowisko powierzchniowe. Badania wykonano dla 10%, 20% i 30% mieszaniny wody z popiołem oraz mieszaniny wodnego roztworu polimeru z popiołem (0,25% wielkocząsteczkowego polimeru rokrysol WF2 w wodzie). Z analizy wyników eksperymentów można wnioskować, że dodatek polimeru korzystnie wpływa na aglomerację cząstek popiołu oraz jego zagęszczenie co prowadzi do bardziej jednorodnego przepływu, a ostatecznie może obniżyć koszty hydraulicznego transportu.