5. Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznymi układami regulacji automatycznej

Real-time simulator of complicated low voltage electrical grid cooperation with external automatic regulation circuits
 Maciej Fajfer
symulacja układów elektrycznych, generacja rozproszona, automatyczny kompensator mocy biernej, regulator napięcia
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule poruszono kwestię możliwości współpracy symulatora, pracującego w czasie rzeczywistym z zewnętrznymi obiektami technicznymi tj. regulatorem napięcia i automatycznym kompensatorem mocy biernej. Podkreślono tu znaczenie prezentowanego zagadnienia w związku z wzrastającą liczbą układów regulacji automatycznej w sieciach elektroenergetycznych. Udowodniono również, że wiarygodne modelowanie rozpatrywanej sieci jest możliwe bez znajomości algorytmów zastosowanych w układach regulacji. Przedstawiono wyniki badań wpływu pracy regulatora napięcia na symulowaną sieć w odniesieniu do zmian obciążenia poszczególnych odcinków linii i generacji rozproszonej w wybranych węzłach sieci. Analizowano również wpływ automatycznej kompensacji mocy biernej w wybranym węźle sieci w odniesieniu do stanów statycznych i przejściowych. Zaprezentowano też wykonane stanowisko pomiarowe oraz odniesiono się do problematyki sprzętowo-programowej, związanej z połączeniem symulatora z zewnętrznym obiektem technicznym.