14. Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne

Negative impact of electricity on human psyche – facts and mental disorders
 Krzysztof Billewicz
elektryczność, porażenie prądem, porażenie piorunem, fobia, psychika
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W XXI wieku coraz większą uwagę poświęca się zdrowiu psychicznemu człowieka. Wszechobecność urządzeń elektrycznych, które są zasilane prądem elektrycznym mogącym zabić człowieka, połączone z coraz większym uzależnianiem się od takiego zasilania i koniecznością ponoszenia opłat za energię elektryczną, u niektórych ludzi może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Artykuł przedstawia podstawowe zaburzenia psychiczne mogące wystąpić u ludzi w wyniku zajścia interakcji człowieka i prądu elektrycznego. W przypadku większości przedstawianych tutaj zaburzeń faktyczne mechanizmy ich powstawania zostały poznane lub znajdują one uzasadnienie, jednak w niektórych przypadkach wynikają one z nadmiernych lub nieuzasadnionych lęków. Intencją autora było wykazanie, że prąd elektryczny może powodować nie tylko ubytki zdrowia fizycznego człowieka, ale również i psychicznego.