11. Metodyka i modele matematyczne doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego do dwupaliwowych gazowo-parowych elektrowni i elektrociepłowni

Methodology and mathematical models applied for selecting an optimal capacity of a gas turbine set in dual-fuel gas-steam power plants and chp plants
 Ryszard Bartnik, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan
modelowanie matematyczne, elektrownie i elektrociepłownie węglowe, układy gazowo-parowe dwupaliwowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono metodykę i modele matematyczne doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego nadbudowującego elektrownie i elektrociepłownie węglowe do układów gazowo-parowych dwupaliwowych. Poszukując tej optymalnej mocy posłużono się kryterium maksymalizacji całkowitego zysku NPV osiąganego z ich pracy w zapisie, co bardzo istotne, z czasem ciągłym. Równoważnym kryterium maksymalizacji zysku NPV jest minimalizacja jednostkowego kosztu produkcji energii elektrycznej w dwupaliwowej elektrowni lub jednostkowego kosztu produkcji ciepła w dwupaliwowej elektrociepłowni. Przedstawiona w pracy oryginalna metodyka wyznaczania tych kosztów w funkcji mocy turbozespołu gazowego pozwala nie tylko na poszukiwanie jego optymalnej mocy, ale również na szeroką analizę efektów ekonomicznych oraz energetycznych pracy układów gazowo-parowych dwupaliwowych. W tym celu należy posłużyć się rachunkiem różniczkowym na co pozwala zapis ciągły przedstawionych w pracy modeli matematycznych.