1. Po co Niemcom Nord Stream 2?

Why Germany sticks to Nord Stream 2?
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
polityka energetyczna, rosyjski gaz ziemny, dywersyfikacja, uzależnienie

2. Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej

Sensitivity analysis of fuel demand in energy sector
 Przemysław Kaszyński
analiza wrażliwości, zapotrzebowanie na paliwa i energię, modelowanie długoterminowe

3. Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii

Vehicle-to-grid technology important component of energy communities and energy clusters
 Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki, Anna Wronka, Marta Babicz
społeczność energetyczna, klaster energii, elektromobilność, Vehicle-to-Grid, równoważenie energetyczne

4. Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2

Reduction of carbon footprint in CO2 utilization technologies
 Izabela Majchrzak-Kucęba
CO2, utylizacja, ślad węglowy

5. Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacji

Identification of steam boilers energy characteristic for purpose of thermal diagnostic systems and exploatation optimization
 Henryk Rusinowski, Marcin Plis
modelowanie matematyczne, kocioł parowy, regresja, estymacja, identyfikacja

6. Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych

Elements of critical facilities operating system
 Aleksandra Czajkowska
identyfikacja uszkodzeń, użytkowanie i obsługa obiektu technicznego, utrzymanie zdatności obiektów

7. Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę

Analysis of power distribution in biomass power unit
 Krzysztof Psuj
moc elektryczna, rozkład prawdopodobieństwa, biomasa

8. Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym

Analysis of erosive wear of tubes in fluidized boiler
 Jarosław Grochowalski, Bartłomiej Hernik, Anna Skorek-Osikowska
optymalizacja, erozja, pomiary diagnostyczne

9. Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych

Analysis of physicochemical properties of selected clay materials
 Magdalena Szumera, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Justyna Chrobak
surowce ilaste, analiza rentgenograficzna (xrd), laserowa metoda impulsowa (LFA), analiza termiczna

10. Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym

Analysis of hydrogen generator working in an alkaline environment
 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk, Daniel Węcel
magazynowanie energii, wodór, generator wodoru, elektroliza wody

11. Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

Design, realization and programming of the photovoltaic panel
 Hubert Sawicki, Robert Piotrowski
automatyka, mechatronika, panel słoneczny, projektowanie, sterowanie

12. What is the Distance between the Power Energy Sector of European Developing Countries and the World that is Aiming at the Information Society?

Jak daleko elektroenergetyka europejskich krajów rozwijających się jest od świata zmierzającego do społeczeństwa informacyjnego?
 Jerzy Stanisław Zieliński
Smart Grid, Consumer orientation, Renewable Energy Sources, Decarbonization, New Energy Market