1. Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w KSE

Impact of market coupling implementation on generators’ situation in national electric power system
 Sebastian Krupiński, Józef Paska
Jednolity Rynek Dnia Następnego w UE, market coupling, międzyobszarowy handel energią elektryczną

2. Funkcjonowanie krajowej sieci dystrybucyjnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii

Operation of national distribution grid in aspect of electric energy supply security
 Waldemar Dołęga
sieć dystrybucyjna, bezpieczeństwo dostaw energii

3. Prognozowanie zużycia energii na cele oświetleniowe w latach 2018 – 2030 w aspekcie uchwały sieci polskich miast progresywnych

Forecasting energy consumption on lighting objectives in the years 2018 – 2030 in the aspect of resolving network of Polish progressive cities
 Monika Weżgowiec, Tomasz Popławski, Marek Kurkowski
oświetlenie uliczne, LED, zużycie energii, prognozowanie

4. Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim

A concept of construction of a forecasting model for electricity prices on the Polish market
 Anna Sobotka, Piotr Sobotka, Krzysztof Badyda
prognozowanie cen energii elektrycznej, prognozowanie długoterminowe

5. Modele wymiany danych w zarządzaniu siecią nn spełniające wymogi Smart Grid

Data exchange models for low-voltage network management fulfilling smart grid requirements
 Robert Jędrychowski, Klara Sereja
Smart Grid, SCADA, IEC 62351, SSiN

6. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych

Changes in legal regulations concerning supplying households with heat
 Agata Orłowska, Krzysztof Sroka
kotły na paliwa stałe, kotły 5 klasy, ekoprojekt, emisja zanieczyszczeń

7. Ocena oddziaływania na środowisko wybranych systemów zaopatrzenia budynków w ciepło na potrzeby zarządzania energią

Evaluation of environmental impact on selected heat supply systems of buildings for energy management
 Robert Sekret
analiza LCA, zaopatrzenie budynków w ciepło, węgiel, gaz ziemny, pompy ciepła

8. Analiza ogrzewania budynku jednorodzinnego za pomocą powietrznej pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną

Analysis of heating single - family building by using of air-source heat pump (as heating system) which cooperating with photovoltaic installation
 Paulina Kapica
ochrona powietrza, ogrzewanie budynków jednorodzinnych, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, ekonomia

9. Model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła służącego do odzysku ciepła ze spalin w elektrowni węglowej

Mathematical model of condensing heat exchanger used for waste heat recovery from flue gases in coal-fired power plant
 Krzysztof Polko, Janusz Lichota
wymiennik ciepła, kondensacja, spaliny, węgiel brunatny, węgiel kamienny

10. Efektywność energetyczna adiabatycznych oraz izotermicznych układów CAES

Energy efficiency of the adiabatic and isothermal CAES systems
 Janusz Kotowicz, Bartosz Kwiatek, Mateusz Brzęczek
magazynowanie energii, CAES, efektywność energetyczna, analiza termodynamiczna

11. Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu

Pollutant emissions from biomass combustion in a chemical looping combustion using ilmenite as an oxygen carrier
 Kamil Idziak, Tomasz Czakiert, Anna Żyłka, Jarosław Krzywański, Wojciech Nowak
pętla chemiczna, spalanie, fluidyzacja, biomasa, ilmenit

12. Analiza ubytku masy ziarna węgla w atmosferze utleniającej oraz obojętnej w zmiennej temperaturze panującej w komorze paleniskowej w dwufazowym przepływie z udziałem materiału inertnego

Analysis of coal particle mass loss in an oxidizing and neutral atmosphere at variable temperature in the combustion chamber in two-phase flow of inert material
 Konrad Kaczyński, Katarzyna Kaczyńska, Piotr Pełka
węgiel, spalanie fluidalne, fluidyzacja

13. Rzeczywistość rozszerzona jako istotny element innowacyjności w działalności zarządczej i operacyjnej przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej

Augmented reality as an essential element of innovation in opearational and executive process of electric energy distribution companies
 Piotr Sylwestrzak, Jerzy Szkutnik
augmented reality, AR, wizualizacja serwisu, wirtualne szkolenia

14. Big Data application in power systems – brief overview of issues and proposals regarding the use of these data for prediction

Zastosowanie dużych zbiorów danych do systemów elektroenergetycznych – przegląd zagadnień oraz propozycje wykorzystania tych danych do predykcji
 Anna Kamińska-Chuchmała
Big Data, Power Systems, Smart Grid, Satellite Data, Prediction