1. Perspektywy rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce

Natural gas electricity generation development perspectives in Poland
 Bolesław Zaporowski
gaz ziemny, technologie kogeneracyjne, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna

2. Greening gas – element rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu

Greening gas – element of the regional development and gas distribution sector
 Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz
sieć dystrybucyjna, biogaz rolniczy, biometan, odnawialne źródła energii (OZE), analiza wielokryterialna, Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP)

3. Dezintegracja substratów biologicznych przed procesem fermentacji. Przegląd stosowanych technologii

Disintegration of biological substrates before fermentation process. Review of applied technologies
 Michał Stępień, Piotr Krawczyk, Marcin Wołowicz, Aleksandra Mikołajczak
dezintegracja osadów ściekowych, biogaz

4. Termodynamiczny model elektrociepłowni gazowo-parowej

Thermodynamic model of CCGT
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
elektrociepłownia, model termodynamiczny, wyniki pomiarów

5. Pomiary na stanowisku laboratoryjnym układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga zasilanym gazem ziemnym

Laboratory stand of microcogeneration unit based on Stirling engine fueled with natural gas for measurements of thermal power
 Wojciech Uchman, Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz
silnik Stirlinga, mikrokogeneracja, badania eksperymentalne, energetyka rozproszona

6. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego

Cooling production from district heating system
 Michał Twaruszka
systemy ciepłownicze, systemy klimatyzacyjne, akumulator ciepła, ziębiarki sorpcyjne

7. Problemy wykonywania audytów energetycznych w obiektach przemysłowych

Problems of performing energy audits in industrial facilities
 Paweł Bućko, Izabela Sadowska
zarządzanie energią, audyt energetyczny

8. Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej

Threats and challenges for national transmission network
 Waldemar Dołęga
sieć przesyłowa, rozwój, zagrożenie, wyzwanie

9. Energetyczna infrastruktura krytyczna w Polsce – perspektywy i zagrożenia

Energetic critical infrastructure in Poland - perspectives and threats
 Sylwia Zakrzewska, Agnieszka Gil-Świderska
energetyczna infrastruktura krytyczna, odnawialne źródła energii, polska energetyka jądrowa, innowacje w energetyce

10. Specyfika formuły naliczania opłat za użytkowanie energii biernej w Polsce

Specificity of formula for calculating charges for reactive power using
 Sławomir Bielecki
moc bierna, rynek energii elektrycznej, taryfy, opłaty za energię bierną

11. Funkcjonowanie wielu wyznaczonych operatorów na krajowym rynku energii elektrycznej

Many nominated energy market operators functioning on domestic electricity market
 Sebastian Krupiński, Mariola Juszczuk, Kamil Smolira, Józef Paska
operator rynku energii, rynek dnia następnego, rynek dnia bieżącego, rynek bilansujący, alokacja zdolności przesyłowych, zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi

12. Future benefits offered by smart grids require new energy market development

Przyszłe korzyści oferowane przez smart grid wymagają utworzenia nowego rynku energii
 Jerzy Stanisław Zieliński
efficient energy, electricity market, gas market, smart grid

13. Natural gas demand forecasting for business customers

Prognozowanie zużycia gazu naturalnego przez klientów biznesowych
 Piotr Pawłowski
gas demand forecasting, data analysis, linear regression, business customer, gas portfolio management

14. Biofuel cluster: reasons for action and benefit

 Sergej Vojtovic, Valentinas Navickas, Mantas Svazas
Biofuel cluster, clusterization, benefit for business