1. Rola rynku instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym energii elektrycznej

The role of financial instruments market in electricity price risk management
 Mariusz Kaleta
giełda energii, kontrakty futures, rynek instrumentów pochodnych, strategie zabezpieczające

2. Perspektywy energetyki węglowej w Polsce i w świecie

Perspectives of coal power technologies in poland and the world
 Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Artur Wyrwa
produkcja energii elektrycznej, węgiel kamienny, bezpieczeństwo energetyczne, perspektywy

3. Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w strukturze krajowego systemu elektroenergetycznego

New forms of power initiatives in structure of national power system
 Anna Wronka
klastry energii, spółdzielnie energetyczne, mikrosieci, ustawa OZE

4. Zmiana struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych w kontekście stosowanych nośników energii

Change of energy consumption structure in households in context of used energy carriers
 Aleksandra Górecka-Zbrońska, Daniel Zbroński
gospodarstwa domowe, nośniki energii, zużycie energii

5. Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznymi układami regulacji automatycznej

Real-time simulator of complicated low voltage electrical grid cooperation with external automatic regulation circuits
 Maciej Fajfer
symulacja układów elektrycznych, generacja rozproszona, automatyczny kompensator mocy biernej, regulator napięcia

6. Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym

Transient states characteristics of free-piston stirling engine operating within ?CHP unit
 Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz, Wojciech Uchman
silnik Stirlinga, mikrokogeneracja, badania eksperymentalne, energetyka rozproszona

7. Analiza możliwości wykorzystania zimna odpadowego z procesu regazyfikacji LNG w terminalu Świnoujście

Analysis of regasification's waste cold utilization capabilities in Świnoujście LNG terminal
 Ewelina Złoczowska, Jacek Adamczyk
LNG, zimno odpadowe, regazyfikacja, efektywność, energia elektryczna, terminal LNG w Świnoujściu, gaz ziemny

8. Potencjał techniczny i możliwości wykorzystania biogazu utylizacyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Technical potential and possibilities of use of utilization-biogas on the example of warmińsko-mazurskie voivodeship
 Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski
biogazownie utylizacyjne, energia odnawialna, biogaz, województwo warmińsko-mazurskie

9. Chłodzenie termoakustyczne - model numeryczny urządzenia elementarnego

Thermoacoustic cooling - numerical model of elementary device
 Krzysztof Grzywnowicz, Leszek Remiorz
termoakustyka, chłodzenie termoakustyczne, modelowanie numeryczne

10. Wpływ awarii rurociągów ciepłowniczych na stan izolacji włóknistych

Impact of district heating network failures on fibrous insulation performance
 Tomasz Żarnowski, Tomasz S. Wiśniewski, Ewa Kręcielewska
sieć ciepłownicza, awarie, izolacje włókniste, izolacje cieplne, degradacja

11. Wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą w instalacjach hydraulicznego odpopielania bloków energetycznych

Influence of the addition of high-molecularweight polimer on the sedimentation of complex mixture of ash and slag with water in hydraulic installations of ash removal in energy blocks
 Romuald Redzicki
hydrotransport, sedymentacja, polimer

12. Thermal analysis of RT-82 paraffin, hydrated sodium sulphide and 4A zeolite

Analiza termiczna parafiny RT-82, uwodnionego siarczku sodu i zeolitu 4A
 Daniel Smykowski, Janusz Lichota
heat storage, phase change material (PCM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA)

13. Analysis of the combustion process of coal slurry pellets in a circulating fluidized bed

Analiza procesu spalania peletów z mułu węglowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
 Damian Richter, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Monika Kosowska-Golachowska, Krzysztof Wolski
coal slurry, alternative fuels, waste coal, pellets, combustion, CFB

14. Thermographic analysis of losses to the surroundings from the WR-25 stoker boiler

Analiza termograficzna strat do otoczenia z kotła rusztowego typu WR 25
 Piotr Krawczyk, Jakub Kapuściński
radiation loss, stoker boiler, WR-25, thermography, non-invasive diagnostics