1. Wybrane aspekty realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych

Selected aspects of realization of strategic energy infrastructural investments
 Waldemar Dołęga
infrastruktura strategiczna, realizacja, inwestycja

2. Krajowe poziomy wydobycia i zużycia pierwotnych nośników energii nieodnawialnej

Domestic levels of production and consumption of primary energy carriers of non-renewable energy
 Daniel Zbroński, Aleksandra Górecka-Zbrońska
wydobycie, zużycie, nośniki energii, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa

3. Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej

Analysis of the work of wind farm in the context of power quality
 Marek Wancerz, Piotr Miller
odnawialne źródła energii, wskaźniki jakości energii elektrycznej, pomiary

4. Wpływ wprowadzenia ograniczenia generacji wiatrowej na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych

The influence of ancillary services of wind farms on conventional power plants start-up costs
 Michał Połecki
rynek mocy, farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa, regulacja systemu elektroenergetycznego

5. Model decyzyjny inwestora OZE w warunkach rynkowych

Decision making model of res investor under market conditions
 Tadeusz Pydych, Janusz Sowiński
inwestycja, OZE, ryzyko

6. Straty energii w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi

Energy losses in the LV power network with prosumer microinstallations
 Sławomir Cieślik
mikrogeneracja, mikroinstalacje prosumenckie, smart-grid, elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne

7. Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza

Cooperation of sources in distributed generation
 Jarosław Milewski, Łukasz Szabłowski, Krzysztof Badyda
magazynowanie energii, CAES, Compressed Air Energy Storage, sprężone powietrze

8. Sezonowy zasobnik ciepła dla domu jednorodzinnego

Seasonal heat reservoir for single-family house
 Arkadiusz Kępa
ogrzewanie, sezonowy akumulator ciepła

9. Ewolucja efektywności energetycznej turbinowych napędów parowych współczesnych zbiornikowców LNG

Evolution of energy efficiency of modern lng carrier’s steam turbine propulsion plant
 Andrzej Adamkiewicz, Szymon Grzesiak
układ napędowy, zbiornikowiec LNG, turbina parowa, efektywność energetyczna

10. Planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem

Development planning of distribution gas networks powered by liquefied natural gas or biogas
 Wojciech Grządzielski, Marcin Dziadowiec, Tomasz Blacharski
skroplony gaz ziemny, skroplony biogaz/biometan, planowanie rozwoju sieci gazowych

11. Metodyka i modele matematyczne doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego do dwupaliwowych gazowo-parowych elektrowni i elektrociepłowni

Methodology and mathematical models applied for selecting an optimal capacity of a gas turbine set in dual-fuel gas-steam power plants and chp plants
 Ryszard Bartnik, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan
modelowanie matematyczne, elektrownie i elektrociepłownie węglowe, układy gazowo-parowe dwupaliwowe

12. Analiza termodynamiczna zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym i suchą recyrkulacją spalin

Thermodynamic analysis of zero-emission combined cycle power plant with oxy-combustion and dry flue gas recirculation
 Janusz Kotowicz, Marcin Job
wnia gazowo-parowa, instalacja wychwytu CO2, spalanie tlenowe

13. Ocena zmian wartości ciepła spalania, wilgotności i zawartości części lotnych w zależności od wieku przyrostów dla biomasy niektórych gatunków drzew szybkorosnących

Assessment of changes in calorific value, moisture and volatile matter depending on age increases biomass of some species of fast-growing trees
 Wiesław Kaniowski, Jacek Sacharczuk, Leszek Kulesza, Karol Sztekler
biomasa, drzewa szybkorosnące, rośliny energetyczne, topola balsamiczna (Populus tacamahaca), topola szara (Populus canescens), ciepło spalania, wartość opałowa

14. Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne

Negative impact of electricity on human psyche – facts and mental disorders
 Krzysztof Billewicz
elektryczność, porażenie prądem, porażenie piorunem, fobia, psychika

15. Schneider Electric na Hannover Messe 2017

 Janusz Buchoski
Schneider Electric, EcoStruxure, Hanower